Disclaimer

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ExclusieveRum.nl. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van ExclusieveRum.nl, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen.Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

ExclusieveRum.nl verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Alle aanbiedingen van ExclusieveRum.nl zijn vrijblijvend. ExclusieveRum.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan ExclusieveRum.nl en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorg dragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar ExclusieveRum.nl deze kosten komen voor rekening van de klant.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlands B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. ExclusieveRum.nl verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is ExclusieveRum.nl gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door ExclusieveRum.nl overschreden wordt,zal ExclusieveRum.nl de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met ExclusieveRum.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan ExclusieveRum.nl te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat ExclusieveRum.nl het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van ExclusieveRum.nl, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan ExclusieveRum.nl zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor ExclusieveRum.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door ExclusieveRum.nl kunnen worden uitgesloten.

ExclusieveRum.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. ExclusieveRum.nl zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. ExclusieveRum.nl zal de afnemer hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van ExclusieveRum.nl. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. ExclusieveRum.nl deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ExclusieveRum.nl is het Nederlands recht van toepassing.

Analyze Now (Kamer van Koophandel 27340182), hierna te noemen ExclusieveRum.nl, verleent u hierbij toegang tot www.ExclusieveRum.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. ExclusieveRum.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

ExclusieveRum.nl spant zich in om de inhoud van www.ExclusieveRum.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.ExclusieveRum.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ExclusieveRum.nl. Wij geven geen laagste prijsgarantie af, het kan dus voorkomen dat sommige artikelen bij onze collega’s goedkoper worden aangeboden.

In het geval van overmacht is ExclusieveRum.nl niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor de nakoming van de verplichting jegens de andere partij wordt verhinderd. Hieronder behoren ondermeer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, het niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. ExclusieveRum.nl behoudt zich het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ExclusieveRum.nl de verbintenis had moeten nakomen.